สมชาย ดิษฐาภรณ์

สมชาย ดิษฐาภรณ์
ผศ. สมชาย ดิษฐาภรณ์

ข้อมูลส่วนตัว

Profile

ชื่อ - นามสกุล
ผศ. สมชาย ดิษฐาภรณ์

อีเมล
somchye.d@mail.rmutk.ac.th

ประจำสาขา
ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

เกี่ยวกับตัวเรา
การออกแบบ​อุตสาหกรรม​ กราฟิกดีไซน์


ด้านวารสารวิชาการ ( Journal )


ด้านการประชุมวิชาการ ( Conference )


สิทธิบัตร ( Patent )โครงการวิจัย

ลำดับ ชื่อโครงการ ผู้เขียน สถานะ แหล่งทุน ปี
1 แนวทางการวิจัยเพื่อพัฒนากราฟิกและบรรจุภัณฑ์ : กรณีศึกษา บริษัท อาร์แอนด์ดีฟู๊ดส์โปรดักส์ จังหวัดราชบุรี 24 ผศ. สมชาย ดิษฐาภรณ์ ตีพิมพ์แล้ว กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2562
2 การออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อช่วยอำนวยสมรรถภาพผู้สูงวัย 36 ผศ. สมชาย ดิษฐาภรณ์ ตีพิมพ์แล้ว เงินงบประมาณแผ่นดิน 2563