นิสิต เรืองสว่าง

นิสิต เรืองสว่าง
ผศ.ดร. นิสิต เรืองสว่าง

ข้อมูลส่วนตัว

Profile

ชื่อ - นามสกุล
ผศ.ดร. นิสิต เรืองสว่าง

อีเมล
nisit.r@mail.rmutk.ac.th

ประจำสาขา
ชีววิทยา

เกี่ยวกับตัวเรา
Research field: Freshwater sponges, Freshwater and Marine Biology


ด้านวารสารวิชาการ ( Journal )


ด้านการประชุมวิชาการ ( Conference )


สิทธิบัตร ( Patent )โครงการวิจัย

ลำดับ ชื่อโครงการ ผู้เขียน สถานะ แหล่งทุน ปี
1 Diversity and distribution of freshwater sponges in large-scale reservoirs in Northeast Thailand 22 ผศ.ดร. นิสิต เรืองสว่าง ตีพิมพ์แล้ว สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 2560
2 Species diversity, life cycle and ecology of freshwater sponges in Khao Sam Roi Yot Wetlands, Prachuap Khiri Khan Province 22 ผศ.ดร. นิสิต เรืองสว่าง อยู่ในระหว่างการดำเนินการ ( งบแผ่นดิน ) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2560
3 Freshwater invertebrates utilization for foods, agricultural, medical and cosmatics, environment and sustainable conservation purposes 43 ผศ.ดร. นิสิต เรืองสว่าง โครงการเสร็จสิ้น เงินจากแหล่งทุนอื่น ๆ 2560
4 ความหลากชนิดของฟองน้ำน้ำจืดในบริเวณกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 10 ผศ.ดร. นิสิต เรืองสว่าง อยู่ในระหว่างการดำเนินการ เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2566
5 การสืบพันธุ์ของฟองน้ำน้ำจืดบริเวณกระชังเลี้ยงปลาในเขื่อนมูลบน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 13 ผศ.ดร. นิสิต เรืองสว่าง อยู่ในระหว่างการดำเนินการ เงินจากแหล่งทุนอื่น ๆ 2566
6 ความหลากหลายทางชีวภาพในลุ่มน้ำโขงตอนล่าง: ฟองน้ำน้ำจืดและแมลงน้ำที่อาศัยอยู่ร่วมกัน 10 ผศ.ดร. นิสิต เรืองสว่าง อยู่ในระหว่างการดำเนินการ เงินจากแหล่งทุนอื่น ๆ 2566