ฉัตรชัย รักถิ่น

ฉัตรชัย รักถิ่น
ฉัตรชัย รักถิ่น

ข้อมูลส่วนตัว

Profile

ชื่อ - นามสกุล
ฉัตรชัย รักถิ่น

อีเมล
chatchai.r@rmutk.ac.th

ประจำสาขา
วิทยาการคอมพิวเเตอร์

เกี่ยวกับตัวเรา
คอมพิวเตอร์


ด้านวารสารวิชาการ ( Journal )


ด้านการประชุมวิชาการ ( Conference )


สิทธิบัตร ( Patent )โครงการวิจัย

ลำดับ ชื่อโครงการ ผู้เขียน สถานะ แหล่งทุน ปี