นรีรัตน์ สร้อยศรี

นรีรัตน์ สร้อยศรี
ผศ. นรีรัตน์ สร้อยศรี

ข้อมูลส่วนตัว

Profile

ชื่อ - นามสกุล
ผศ. นรีรัตน์ สร้อยศรี

อีเมล
nareerat.s@rmutk.ac.th

ประจำสาขา
เทคโนโลยีสื่อดิจิทัลและสื่อสารมวลชล

เกี่ยวกับตัวเรา
การวางแผนก่อนการผลิต การผลิตรายการโทรทัศน์ การถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์ผ่านระบบต่างๆ เทคโนโลยีการศึกษา นิเทศศาสตร์ การฝึกอบรมด้านการผลิตสื่อ การออกแบบการสอน การออกแบบห้องเรียน การออกแบบห้องสตูดิโอ ห้องควบคุมสัญญาณรวม


ด้านวารสารวิชาการ ( Journal )


ด้านการประชุมวิชาการ ( Conference )


สิทธิบัตร ( Patent )โครงการวิจัย

ลำดับ ชื่อโครงการ ผู้เขียน สถานะ แหล่งทุน ปี
1 การอนุรักษ์ฟิล์มภาพยนตร์ที่เสื่อมสภาพเป็นภาพนิ่งด้วยเทคนิคพานอรามา 15 ผศ. นรีรัตน์ สร้อยศรี โครงการเสร็จสิ้น เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2550
2 รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือกันด้วยเว็บเควสท์เพื่อพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 18 ผศ. นรีรัตน์ สร้อยศรี ตีพิมพ์แล้ว เงินจากแหล่งทุนอื่น ๆ 2553
3 การพัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุกด้วยสื่อหลายมิติ 22 ผศ. นรีรัตน์ สร้อยศรี โครงการเสร็จสิ้น เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2560
4 พฤติกรรมการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมในการเรียนรู้แบบร่วมกันด้วยเว็บเควสท์เชิงสมรรถนะ ของนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และ วิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 20 ผศ. นรีรัตน์ สร้อยศรี ตีพิมพ์แล้ว เงินจากแหล่งทุนอื่น ๆ 2553