สูนฤต เงินส่งเสริม

สูนฤต เงินส่งเสริม
ผศ. สูนฤต เงินส่งเสริม

ข้อมูลส่วนตัว

Profile

ชื่อ - นามสกุล
ผศ. สูนฤต เงินส่งเสริม

อีเมล
sunarit.n@rmutk.ac.th

ประจำสาขา
เทคโนโลยีเครื่องเรือนและการออกแบบ

เกี่ยวกับตัวเรา
ออกแบบเฟอร์นิเจอร์ ประวัติศาสตร์เฟอร์นิเจอร์


ด้านวารสารวิชาการ ( Journal )


ด้านการประชุมวิชาการ ( Conference )


สิทธิบัตร ( Patent )โครงการวิจัย

ลำดับ ชื่อโครงการ ผู้เขียน สถานะ แหล่งทุน ปี
1 พัฒนาการของรูปแบบเครื่องเรือนลอยตัวชนิดสำเร็จรูปภายในอาคารพักอาศัยในประเทศไทย พ.ศ. 2538-2548 25 ผศ. สูนฤต เงินส่งเสริม โครงการเสร็จสิ้น เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2551
2 การออกแบบเฟอร์นิเจอร์ม้านั่งบนบาทวิถีกรุงเทพจากเศษวัสดุกิ่งไม้ 17 ผศ. สูนฤต เงินส่งเสริม โครงการเสร็จสิ้น เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2557