อุดมเดช ภักดี

อุดมเดช ภักดี
รศ.ดร. อุดมเดช ภักดี

ข้อมูลส่วนตัว

Profile

ชื่อ - นามสกุล
รศ.ดร. อุดมเดช ภักดี

อีเมล
udomdej.p@mail.rmutk.ac.th

ประจำสาขา
ฟิสิกส์

เกี่ยวกับตัวเรา
สาขาที่เชี่ยวชาญ/สาขาที่สนใจ: Nanoscience & Nanotechnology, Carbon Nanotubes, Graphene and Related Structures, Electrospun Nanofibers, Metal and Metal Oxide Nanoparticles, Sputtering, Chemical Vapor Deposition and Electrospinning Techniques, Printable Thin Film Electrode, Gas Sensors


ด้านวารสารวิชาการ ( Journal )


ด้านการประชุมวิชาการ ( Conference )

  • Reductive Heat Treatment of Austenitic Stainless Steel Substrate for Growth of Hybrid Carbon Nanostructures ปีที่ 2015 ฉบับที่ -
    ชื่อการประชุม : 2015 International Conference on Science and Technology (TICST)
    ผู้จัด : 2015 International Conference on Science and Technology (TICST)
    วันที่ : Nov 4, 2558 ถึง Nov 6, 2558
    20

สิทธิบัตร ( Patent )โครงการวิจัย

ลำดับ ชื่อโครงการ ผู้เขียน สถานะ แหล่งทุน ปี
1 การสังเคราะห์ท่อนาโนคาร์บอนบนตัวเร่งปฏิกิริยาโดยวิธีการตกสะสมไอเชิงเคมี ด้วยความร้อน 24 รศ.ดร. อุดมเดช ภักดี ตีพิมพ์แล้ว เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2557
2 หมึกพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับการตรวจจับแก๊ส 49 รศ.ดร. อุดมเดช ภักดี ตีพิมพ์แล้ว เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2562
3 การประดิษฐ์เซ็นเซอร์แก๊สแบบพิมพ์อิงค์เจ็ทสำหรับการตรวจจับสารประกอบอินทรีย์ระเหย 45 รศ.ดร. อุดมเดช ภักดี ตีพิมพ์แล้ว เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2563
4 การเคลือบอนุภาคโลหะนาโนสำหรับการประยุกต์ใช้ในการตรวจจับแก๊สพิษ 43 รศ.ดร. อุดมเดช ภักดี โครงการเสร็จสิ้น เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2564
5 การเตรียมและการศึกษาคุณลักษณะของหมึกพิมพ์กราฟีนสำหรับการประยุกต์ใช้ในเซ็นเซอร์แก๊สแบบพิมพ์สกรีน 18 รศ.ดร. อุดมเดช ภักดี ตีพิมพ์แล้ว เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2565
6 การสังเคราะห์อนุภาคนาโนโลหะมีสกุลสำหรับการประยุกต์ใช้ด้านอิเล็กทรอนิกส์แบบพิมพ์ 13 รศ.ดร. อุดมเดช ภักดี อยู่ในระหว่างการดำเนินการ เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2567
7 การพัฒนานวัตกรรมหมึกพิมพ์อินทรีย์จากเปลือกทุเรียนเหลือทิ้งเสริมด้วยอนุภาคสังกะสีออกไซด์นาโนสำหรับการประยุกต์ใช้เป็นตัวบ่งชี้ทางชีวภาพในการวิเคราะห์ลมหายใจ 7 รศ.ดร. อุดมเดช ภักดี อยู่ในระหว่างการดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน 2567