ศศิวิมล วุฒิกนกกาญจน์

ศศิวิมล วุฒิกนกกาญจน์
ผศ. ศศิวิมล วุฒิกนกกาญจน์

ข้อมูลส่วนตัว

Profile

ชื่อ - นามสกุล
ผศ. ศศิวิมล วุฒิกนกกาญจน์

อีเมล
sasiwimol.w@mail.rmutk.ac.th

ประจำสาขา
เคมี

เกี่ยวกับตัวเรา
เคมี


ด้านวารสารวิชาการ ( Journal )


ด้านการประชุมวิชาการ ( Conference )


สิทธิบัตร ( Patent )โครงการวิจัย

ลำดับ ชื่อโครงการ ผู้เขียน สถานะ แหล่งทุน ปี