อุษารัตน์ คำทับทิม

อุษารัตน์ คำทับทิม
ผศ. อุษารัตน์ คำทับทิม

ข้อมูลส่วนตัว

Profile

ชื่อ - นามสกุล
ผศ. อุษารัตน์ คำทับทิม

อีเมล
usarat.k@mail.rmutk.ac.th

ประจำสาขา
เคมี

เกี่ยวกับตัวเรา
(1) Trace element in biological and environmental samples using ICP-MS and ICP-AES (2) Element imaging in biological sample using LA-ICP-MS (3) Metal and dyes removal from wastewater using agricultural waste adsorbent and modified adsorbent


ด้านวารสารวิชาการ ( Journal )


ด้านการประชุมวิชาการ ( Conference )

  • Synthesis of biodiesel from Irvingia malayana seed oil. ปีที่ 5 ฉบับที่ 1
    ชื่อการประชุม : The Fifth Rajamangala University of Technology International Conference
    ผู้จัด : The Fifth Rajamangala University of Technology International Conference
    วันที่ : Jul 23, 2558 ถึง Jul 25, 2558
    23

สิทธิบัตร ( Patent )โครงการวิจัย

ลำดับ ชื่อโครงการ ผู้เขียน สถานะ แหล่งทุน ปี
1 การสังเคราะห์ไบโอดีเซลจากน้ำมันเมล็ดกระบก 24 ผศ. อุษารัตน์ คำทับทิม โครงการเสร็จสิ้น เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2555
2 การศึกษาความเป็นไปได้ในการกำจัดโลหะหนักออกจากน้ำเสียโดยการใช้ ใบมันสำปะหลังดัดแปร 25 ผศ. อุษารัตน์ คำทับทิม โครงการเสร็จสิ้น เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2556
3 พอลิเมอร์ชีวภาพจากเปลือกกุ้งและใบบัวหลวงสำหรับการกำจัดโลหะหนักในน้ำเสีย 37 ผศ. อุษารัตน์ คำทับทิม อยู่ในระหว่างการดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน 2558
4 การกำจัดโลหะหนักและสีย้อมในน้ำเสียด้วยตัวดูดซับใบบัวหลวง 38 ผศ. อุษารัตน์ คำทับทิม อยู่ในระหว่างการดำเนินการ เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2561