ดร.ธนวรรณ เวียงสีมา

ดร.ธนวรรณ เวียงสีมา
ดร.ธนวรรณ เวียงสีมา

ข้อมูลส่วนตัว

Profile

ชื่อ - นามสกุล
ดร.ธนวรรณ เวียงสีมา

อีเมล
thanawan.v@rmutk.ac.th

ประจำสาขา
เทคโนโลยีเครื่องเรือนและการออกแบบ

เกี่ยวกับตัวเรา
เฟอร์นิเจอร์ kitchen unit / kitchenware ของเล่นพื้นบ้าน/Folk toys


ด้านวารสารวิชาการ ( Journal )


ด้านการประชุมวิชาการ ( Conference )


สิทธิบัตร ( Patent )โครงการวิจัย

ลำดับ ชื่อโครงการ ผู้เขียน สถานะ แหล่งทุน ปี