นุชริน ทองพูล

นุชริน ทองพูล
ดร. นุชริน ทองพูล

ข้อมูลส่วนตัว

Profile

ชื่อ - นามสกุล
ดร. นุชริน ทองพูล

อีเมล
nucharin.t@mail.rmutk.ac.th

ประจำสาขา
คณิตศาสตร์

เกี่ยวกับตัวเรา
คณิตศาสตร์ประยุกต์ การวิจัยและสถิติ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ SPSS, Lisrel, MPlus, AMOS, PSPP, MATHLAB


ด้านวารสารวิชาการ ( Journal )


ด้านการประชุมวิชาการ ( Conference )

  • Application of fractional derivative for the study of chemical reaction ปีที่ 1 ฉบับที่ 1
    ชื่อการประชุม : SPUKKNIC 2023
    ผู้จัด : SPUKKNIC 2023
    วันที่ : Feb 4, 2566 ถึง Feb 4, 2566
    14

สิทธิบัตร ( Patent )โครงการวิจัย

ลำดับ ชื่อโครงการ ผู้เขียน สถานะ แหล่งทุน ปี