สถิระ ชัยชนะกลาง

สถิระ ชัยชนะกลาง
สถิระ ชัยชนะกลาง

ข้อมูลส่วนตัว

Profile

ชื่อ - นามสกุล
สถิระ ชัยชนะกลาง

อีเมล
sathera.ch@rmutk.ac.th

ประจำสาขา
วิทยาการคอมพิวเเตอร์

เกี่ยวกับตัวเรา
-


ด้านวารสารวิชาการ ( Journal )


ด้านการประชุมวิชาการ ( Conference )


สิทธิบัตร ( Patent )โครงการวิจัย

ลำดับ ชื่อโครงการ ผู้เขียน สถานะ แหล่งทุน ปี