ครรชิต กำลังกล้า

ครรชิต กำลังกล้า
ผศ.ดร. ครรชิต กำลังกล้า

ข้อมูลส่วนตัว

Profile

ชื่อ - นามสกุล
ผศ.ดร. ครรชิต กำลังกล้า

อีเมล
kanchit.k@rmutk.ac.th

ประจำสาขา
ฟิสิกส์

เกี่ยวกับตัวเรา
ฟิสิกส์ นาโนเทคโนโลยี ฟิล์มบาง วัสดุศาสตร์


ด้านวารสารวิชาการ ( Journal )


ด้านการประชุมวิชาการ ( Conference )


สิทธิบัตร ( Patent )โครงการวิจัย

ลำดับ ชื่อโครงการ ผู้เขียน สถานะ แหล่งทุน ปี
1 Thermoelectric cells from conducting polymer composite 35 ผศ.ดร. ครรชิต กำลังกล้า โครงการเสร็จสิ้น เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2558
2 การพัฒนานำเส้นใยแก้วนำแสงมาวัดความเข้มข้นของน้ำยางพาราสด 45 ผศ.ดร. ครรชิต กำลังกล้า โครงการเสร็จสิ้น ( งบแผ่นดิน ) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2559
3 การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตของกล้วยเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มมูลค่าเป็นผลิตภัณฑ์และ เพิ่มมูลค่าทางการตลาดกล้วยหอมทองเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี 13 ผศ.ดร. ครรชิต กำลังกล้า โครงการเสร็จสิ้น สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัฒตกรรมแห่งชาติ 2564