จิระวัฒน์ จันทรังษี

จิระวัฒน์ จันทรังษี
ดร. จิระวัฒน์ จันทรังษี

ข้อมูลส่วนตัว

Profile

ชื่อ - นามสกุล
ดร. จิระวัฒน์ จันทรังษี

อีเมล
chirawat.c@mail.rmutk.ac.th

ประจำสาขา
ฟิสิกส์

เกี่ยวกับตัวเรา
-


ด้านวารสารวิชาการ ( Journal )


ด้านการประชุมวิชาการ ( Conference )


สิทธิบัตร ( Patent )โครงการวิจัย

ลำดับ ชื่อโครงการ ผู้เขียน สถานะ แหล่งทุน ปี