นชพรรณ จั่นทอง

นชพรรณ จั่นทอง
ดร. นชพรรณ จั่นทอง

ข้อมูลส่วนตัว

Profile

ชื่อ - นามสกุล
ดร. นชพรรณ จั่นทอง

อีเมล
nachaphan.j@mail.rmutk.ac.th

ประจำสาขา
เทคโนโลยีการพิมพ์

เกี่ยวกับตัวเรา
เทคโนโลยีการพิมพ์


ด้านวารสารวิชาการ ( Journal )


ด้านการประชุมวิชาการ ( Conference )


สิทธิบัตร ( Patent )โครงการวิจัย

ลำดับ ชื่อโครงการ ผู้เขียน สถานะ แหล่งทุน ปี
1 การผลิตหมึกพิมพ์ระบบอิงค์เจ็ทจากวัสดุธรรมชาติ เพื่อผลิตภัณฑ์อาหาร 8 ดร. นชพรรณ จั่นทอง โครงการเสร็จสิ้น เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2558