ประเสริฐ ศศิธรโรจนชัย

ประเสริฐ ศศิธรโรจนชัย
ผศ. ประเสริฐ ศศิธรโรจนชัย

ข้อมูลส่วนตัว

Profile

ชื่อ - นามสกุล
ผศ. ประเสริฐ ศศิธรโรจนชัย

อีเมล
prasert.s@mail.rmutk.ac.th

ประจำสาขา
เคมี

เกี่ยวกับตัวเรา
การวัดและการประเมิน การประกันคุณภาพการศึกษา


ด้านวารสารวิชาการ ( Journal )


ด้านการประชุมวิชาการ ( Conference )


สิทธิบัตร ( Patent )โครงการวิจัย

ลำดับ ชื่อโครงการ ผู้เขียน สถานะ แหล่งทุน ปี
1 โครงการพัฒนาหลักสูตร(ขั้นสูง)สำหรับวิชาชีพที่จำเป็นต่ออุตสาหกรรมแฟชั่น 15 ผศ. ประเสริฐ ศศิธรโรจนชัย โครงการเสร็จสิ้น เงินจากแหล่งทุนอื่น ๆ 2555
2 โครงการการขับเคลื่อนระบบสมรรถนะสู่โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร 17 ผศ. ประเสริฐ ศศิธรโรจนชัย โครงการเสร็จสิ้น เงินจากแหล่งทุนอื่น ๆ 2554