มนต์ชัย น้อยคำสิน

มนต์ชัย น้อยคำสิน
ผศ. มนต์ชัย น้อยคำสิน

ข้อมูลส่วนตัว

Profile

ชื่อ - นามสกุล
ผศ. มนต์ชัย น้อยคำสิน

อีเมล
monchai.n@rmutk.ac.th

ประจำสาขา
เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์

เกี่ยวกับตัวเรา
ความเชี่ยวชาญด้านการสื่อสารเพื่อการถ่ายภาพและภาพยนตร์


ด้านวารสารวิชาการ ( Journal )


ด้านการประชุมวิชาการ ( Conference )


สิทธิบัตร ( Patent )โครงการวิจัย

ลำดับ ชื่อโครงการ ผู้เขียน สถานะ แหล่งทุน ปี