วิชัย พรมาลัยรุ่งเรือง

วิชัย พรมาลัยรุ่งเรือง
ผศ. วิชัย พรมาลัยรุ่งเรือง

ข้อมูลส่วนตัว

Profile

ชื่อ - นามสกุล
ผศ. วิชัย พรมาลัยรุ่งเรือง

อีเมล
wichai.p@rmutk.ac.th

ประจำสาขา
เทคโนโลยีเครื่องเรือนและการออกแบบ

เกี่ยวกับตัวเรา
-ผู้เชี่ยวชาญในโครงการ โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม(ITAP) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) -ผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาอาชีพพนักงานประกอบเฟอร์นิเจอร์ไม้จริง ระดับ 1 ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม


ด้านวารสารวิชาการ ( Journal )


ด้านการประชุมวิชาการ ( Conference )


สิทธิบัตร ( Patent )โครงการวิจัย

ลำดับ ชื่อโครงการ ผู้เขียน สถานะ แหล่งทุน ปี
1 โครงการ การออกแบบฉลากและบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตรของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรและกลุ่มส่งเสริมอาชีพของจังหวัดสมุทรปราการ 17 ผศ. วิชัย พรมาลัยรุ่งเรือง โครงการเสร็จสิ้น เงินงบประมาณแผ่นดิน 2547
2 โครงการวิจัย ศิลปกรรมไทยในธรรมาสน์ยอดของจังหวัดลพบุรี 23 ผศ. วิชัย พรมาลัยรุ่งเรือง โครงการเสร็จสิ้น เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2550
3 โครงการ การพัฒนาแผ่นรังผึ้งที่ทำมาจากกระดาษลูกฟูก เพื่อใช้ทดแทนไม้โครงในงานเครื่องเรือน 18 ผศ. วิชัย พรมาลัยรุ่งเรือง โครงการเสร็จสิ้น เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2551
4 โครงการสร้างเครื่องทดสอบความแข็งแรงของโครงสร้างเก้าอี้ 21 ผศ. วิชัย พรมาลัยรุ่งเรือง โครงการเสร็จสิ้น เงินงบประมาณแผ่นดิน 2552
5 ออกแบบเก้าอี้ช่วยส่งเสริมสมรรถนะสำหรับผู้สูงอายุ 26 ผศ. วิชัย พรมาลัยรุ่งเรือง ตีพิมพ์แล้ว เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2558
6 โครงการวิจัย การศึกษาคุณสมบัติของไม้สาธรเพื่อการใช้ประโยชน์ 28 ผศ. วิชัย พรมาลัยรุ่งเรือง อยู่ในระหว่างการดำเนินการ เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2561