กนกพร บุญทรง

กนกพร บุญทรง
ผศ.ดร. กนกพร บุญทรง

ข้อมูลส่วนตัว

Profile

ชื่อ - นามสกุล
ผศ.ดร. กนกพร บุญทรง

อีเมล
kanokporn.b@rmutk.ac.th

ประจำสาขา
เคมี

เกี่ยวกับตัวเรา
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเคมี ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความเชี่ยวชาญในงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับงานด้านเคมีวิเคราะห์ และเคมีวิเคราะห์เชิงไฟฟ้า งานวิจัยเพื่อการพัฒนาวิธีการและการพัฒนาเครื่องมือวิเคราะห์ตัวอย่างชนิดต่างๆ เช่น ตัวอย่างสิ่งแวดล้อม: ตัวอย่างอากาศ น้ำ ดิน แร่ธาตุ ตัวอย่างอาหาร ยา ฯลฯ ทั้งสารอินทรีย์ และสารอนินทรีย์ นอกจากนี้ยังสนใจงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการนำสารสกัดจากธรรมชาติไปใช้ในการพัฒนาลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อส่งเสริมสุขภาพและความงามที่ยั่งยืน


ด้านวารสารวิชาการ ( Journal )


ด้านการประชุมวิชาการ ( Conference )


สิทธิบัตร ( Patent )โครงการวิจัย

ลำดับ ชื่อโครงการ ผู้เขียน สถานะ แหล่งทุน ปี