อ้อมใจ บุษบง

อ้อมใจ บุษบง
อ้อมใจ บุษบง

ข้อมูลส่วนตัว

Profile

ชื่อ - นามสกุล
อ้อมใจ บุษบง

อีเมล
ormchai.b@rmutk.ac.th

ประจำสาขา
เทคโนโลยีสื่อดิจิทัลและสื่อสารมวลชล

เกี่ยวกับตัวเรา
อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อดิจิทัลและสื่อสารมวลชน (DC) Announcement in Digital Broadcasting ณ RMUTK อดีต Creative ดูและProduction ด้านเสียง


ด้านวารสารวิชาการ ( Journal )


ด้านการประชุมวิชาการ ( Conference )


สิทธิบัตร ( Patent )โครงการวิจัย

ลำดับ ชื่อโครงการ ผู้เขียน สถานะ แหล่งทุน ปี