ประนัดฎา พิมสี

ประนัดฎา พิมสี
ดร. ประนัดฎา พิมสี

ข้อมูลส่วนตัว

Profile

ชื่อ - นามสกุล
ดร. ประนัดฎา พิมสี

อีเมล
pranudda.p@mail.rmutk.ac.th

ประจำสาขา
วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพและความงาม

เกี่ยวกับตัวเรา
เคมีสิ่งแวดล้อม การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร


ด้านวารสารวิชาการ ( Journal )


ด้านการประชุมวิชาการ ( Conference )


สิทธิบัตร ( Patent )โครงการวิจัย

ลำดับ ชื่อโครงการ ผู้เขียน สถานะ แหล่งทุน ปี
1 การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันหมูและน้ำมันประกอบอาหารที่ใช้แล้วโดยใช้เปลือกหอยทะเลเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาวิวิธพันธุ์ 23 ดร. ประนัดฎา พิมสี โครงการเสร็จสิ้น เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2559
2 โครงการพัฒนาและยกระดับสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม พื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี (วิสาหกิจชุมชนแก้วกานดากาญจนบุรี) 5 ดร. ประนัดฎา พิมสี ตีพิมพ์แล้ว กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2562
3 การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากขับเคลื่อนดิจิตัล ประเทศไทย 4.0 เพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ในชุมชนตลาดบางน้ำผึ้ง ตำบลบางน้ำผึ้ง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 5 ดร. ประนัดฎา พิมสี โครงการเสร็จสิ้น ( งบมุ่งเป้า )สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2563
4 การวิเคราะห์ทางสเปกโทรสโคปีของสารสกัดจากถั่วดาวอินคาเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์เซรั่มบำรุงผิวหน้า 5 ดร. ประนัดฎา พิมสี อยู่ในระหว่างการดำเนินการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2563
5 การพัฒนาผลิตภัณฑ์บํารุงผิวจากสารสกัดเปลือกกล้วยหอมทองในผลิตภัณฑ์สุขภาพ 19 ดร. ประนัดฎา พิมสี โครงการเสร็จสิ้น ( งบแผ่นดิน ) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2564
6 การพัฒนาชุมชนไร่อ้อยในอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยเทคโนโลยีพร้อมใช้และนวัตกรรมที่เหมาะสม เพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจพื้นฐาน BCG 11 ดร. ประนัดฎา พิมสี อยู่ในระหว่างการดำเนินการ ( งบมุ่งเป้า )สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2566