อาทิตยา มีหนองหว้า

อาทิตยา มีหนองหว้า
ผศ.ดร. อาทิตยา มีหนองหว้า

ข้อมูลส่วนตัว

Profile

ชื่อ - นามสกุล
ผศ.ดร. อาทิตยา มีหนองหว้า

อีเมล
atittaya.m@mail.rmutk.ac.th

ประจำสาขา
เคมี

เกี่ยวกับตัวเรา
Research field: Bioinorganic Chemistry


ด้านวารสารวิชาการ ( Journal )


ด้านการประชุมวิชาการ ( Conference )


สิทธิบัตร ( Patent )โครงการวิจัย

ลำดับ ชื่อโครงการ ผู้เขียน สถานะ แหล่งทุน ปี
1 Syntheses, characterization and biological studies of copper(II) complexes of guanidine derivatives containing ciprofloxacin ligand 33 ผศ.ดร. อาทิตยา มีหนองหว้า โครงการเสร็จสิ้น เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2560