ชุติมา อุปถัมภ์

ชุติมา อุปถัมภ์
ชุติมา อุปถัมภ์

ข้อมูลส่วนตัว

Profile

ชื่อ - นามสกุล
ชุติมา อุปถัมภ์

อีเมล
chutima.o@rmutk.ac.th

ประจำสาขา
ฟิสิกส์

เกี่ยวกับตัวเรา
อิเล็กทรอนิกส์ วัสดุศาสตร์


ด้านวารสารวิชาการ ( Journal )


ด้านการประชุมวิชาการ ( Conference )


สิทธิบัตร ( Patent )โครงการวิจัย

ลำดับ ชื่อโครงการ ผู้เขียน สถานะ แหล่งทุน ปี
1 นวัตกรรมเครื่องตรวจหารอยลายนิ้วมือแฝงสำหรับงานพิสูจน์หลักฐานอาชญากรรม 29 ชุติมา อุปถัมภ์ โครงการเสร็จสิ้น ( งบมุ่งเป้า )สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2560
2 การเตรียมฟิล์มที่บริโภคได้จากเปลือกมันสำปะหลังสำหรับยืดอายุการเก็บรักษาผลผลิตทางการเกษตร 21 ชุติมา อุปถัมภ์ โครงการเสร็จสิ้น เงินงบประมาณแผ่นดิน 2559
3 65A166000003 การพัฒนาถ่านเปลือกทุเรียนเพื่อใช้เป็นวัสดุปลูกกล้วยไม้ต้นทุนต่ำ 5 ชุติมา อุปถัมภ์ อยู่ในระหว่างการดำเนินการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2565