ภัทริณี ไวท์

ภัทริณี ไวท์
ดร. ภัทริณี ไวท์

ข้อมูลส่วนตัว

Profile

ชื่อ - นามสกุล
ดร. ภัทริณี ไวท์

อีเมล
pattarinee.k@mail.rmutk.ac.th

ประจำสาขา
ฟิสิกส์

เกี่ยวกับตัวเรา
เทคโนโลยีฟิล์มบาง, นาโนเทคโนโลยี, เทคนิคสปัตเตอริง, เทคนิคอิเล็กโทรสปินนิง, วัสดุศาสตร์ฟิสิกส์, ฟิสิกส์ศึกษา


ด้านวารสารวิชาการ ( Journal )


ด้านการประชุมวิชาการ ( Conference )


สิทธิบัตร ( Patent )โครงการวิจัย

ลำดับ ชื่อโครงการ ผู้เขียน สถานะ แหล่งทุน ปี
1 การพัฒนาเซรามิกคอมโพสิตของไฮดรอกซีอพาไทต์และนิกเกิลเฟอไรท์เพื่อเป็นวัสดุทดแทนกระดูก 28 ดร. ภัทริณี ไวท์ อยู่ในระหว่างการดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน 2560
2 การพัฒนาชุดวิจัยอิเล็กโทรสปินนิ่งเพื่อสร้างเส้นใยในระดับนาโนเมตรสำหรับการประยุกต์ทางด้านวัสดุในอนาคต 28 ดร. ภัทริณี ไวท์ ตีพิมพ์แล้ว เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2558