วีระ ทองเนตร

วีระ ทองเนตร
ดร. วีระ ทองเนตร

ข้อมูลส่วนตัว

Profile

ชื่อ - นามสกุล
ดร. วีระ ทองเนตร

อีเมล
weera.t@mail.rmutk.ac.th

ประจำสาขา
ชีววิทยา

เกี่ยวกับตัวเรา
พันธุศาสตร์ระดับเซลล์ของสัตว์ พันธุศาสตร์ ความหลากหลายทางชีวภาพ


ด้านวารสารวิชาการ ( Journal )


ด้านการประชุมวิชาการ ( Conference )


สิทธิบัตร ( Patent )โครงการวิจัย

ลำดับ ชื่อโครงการ ผู้เขียน สถานะ แหล่งทุน ปี
1 พันธุศาสตร์เซลล์ระดับโมเลกุลของจิ้งจกสกุลจิ้งจกหิน (Gehyra : GEKKONIDAE) เพื่อการอนุรักษ์ในประเทศไทย 19 ดร. วีระ ทองเนตร อยู่ในระหว่างการดำเนินการ เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2566