สวรักษ์ จันทรเทพธิมากุล

สวรักษ์ จันทรเทพธิมากุล
สวรักษ์ จันทรเทพธิมากุล

ข้อมูลส่วนตัว

Profile

ชื่อ - นามสกุล
สวรักษ์ จันทรเทพธิมากุล

อีเมล
savarak.c@rmutk.ac.th

ประจำสาขา
เทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยของอาหาร

เกี่ยวกับตัวเรา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร วิศวกรรมอาหาร


ด้านวารสารวิชาการ ( Journal )


ด้านการประชุมวิชาการ ( Conference )


สิทธิบัตร ( Patent )โครงการวิจัย

ลำดับ ชื่อโครงการ ผู้เขียน สถานะ แหล่งทุน ปี
1 การพัฒนาเทคโนโลยีการแปรรูปกล้วยหอมทองเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ 10 สวรักษ์ จันทรเทพธิมากุล โครงการเสร็จสิ้น เงินงบประมาณแผ่นดิน 2564
2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผงหมักเนื้อทางธรรมชาติจากสับปะรด 8 สวรักษ์ จันทรเทพธิมากุล โครงการเสร็จสิ้น เงินงบประมาณแผ่นดิน 2564
3 การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำหัวปลีเข้มข้นพร้อมดื่ม 8 สวรักษ์ จันทรเทพธิมากุล โครงการเสร็จสิ้น เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2565