จตุพล ขาวฟอง

จตุพล ขาวฟอง
ผศ.ดร. จตุพล ขาวฟอง

ข้อมูลส่วนตัว

Profile

ชื่อ - นามสกุล
ผศ.ดร. จตุพล ขาวฟอง

อีเมล
Chatuphol.k@mail.rmutk.ac.th

ประจำสาขา
คณิตศาสตร์

เกี่ยวกับตัวเรา
คณิตศาสตร์ประยุกต์, งานวิจัยทางด้านทฤษฏีจุดตรึง (FIXED POINT THEORY), วิชาที่สอน แคลคูลัส 1,2 และ แคลคูลัสสำหรับวิศวกร 1,2,3


ด้านวารสารวิชาการ ( Journal )


ด้านการประชุมวิชาการ ( Conference )


สิทธิบัตร ( Patent )โครงการวิจัย

ลำดับ ชื่อโครงการ ผู้เขียน สถานะ แหล่งทุน ปี
1 ทฤษฎีจุดตรึงของการส่งค่าพีชคณิต C* วิภัชนัยในปริภูมิระยะทางวิภัชนัยและการ ประยุกต์ 7 ผศ.ดร. จตุพล ขาวฟอง ตีพิมพ์แล้ว เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2564