อนัญญา ไทยบุญนาค

อนัญญา ไทยบุญนาค
อนัญญา ไทยบุญนาค

ข้อมูลส่วนตัว

Profile

ชื่อ - นามสกุล
อนัญญา ไทยบุญนาค

อีเมล
ananya.t@rmutk.ac.th

ประจำสาขา
เทคโนโลยีการพิมพ์

เกี่ยวกับตัวเรา
-


ด้านวารสารวิชาการ ( Journal )


ด้านการประชุมวิชาการ ( Conference )


สิทธิบัตร ( Patent )โครงการวิจัย

ลำดับ ชื่อโครงการ ผู้เขียน สถานะ แหล่งทุน ปี
1 การพัฒนาภาชนะบรรจุภัณฑ์จากเยื่อกกล้วย 34 อนัญญา ไทยบุญนาค อยู่ในระหว่างการดำเนินการ เงินรายได้คณะ สถาบัน สำนัก 2559