มนรดา ศิริมงคล

มนรดา ศิริมงคล
มนรดา ศิริมงคล

ข้อมูลส่วนตัว

Profile

ชื่อ - นามสกุล
มนรดา ศิริมงคล

อีเมล
monrada.s@rmutk.ac.th

ประจำสาขา
วิทยาการคอมพิวเเตอร์

เกี่ยวกับตัวเรา
computer science


ด้านวารสารวิชาการ ( Journal )


ด้านการประชุมวิชาการ ( Conference )


สิทธิบัตร ( Patent )โครงการวิจัย

ลำดับ ชื่อโครงการ ผู้เขียน สถานะ แหล่งทุน ปี