สุรวิทย์ นันทการัตน์

สุรวิทย์ นันทการัตน์
ดร. สุรวิทย์ นันทการัตน์

ข้อมูลส่วนตัว

Profile

ชื่อ - นามสกุล
ดร. สุรวิทย์ นันทการัตน์

อีเมล
surawit.n@mail.rmutk.ac.th

ประจำสาขา
เทคโนโลยีการพิมพ์

เกี่ยวกับตัวเรา
เทคโนโลยีการจัดการสี เทคโนโลยีการพิมพ์ เทคโนโลยีทางภาพ


ด้านวารสารวิชาการ ( Journal )


ด้านการประชุมวิชาการ ( Conference )


สิทธิบัตร ( Patent )โครงการวิจัย

ลำดับ ชื่อโครงการ ผู้เขียน สถานะ แหล่งทุน ปี
1 สมรรถภาพทางวิชาชีพและคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของสถานประกอบการด้านธุรกิจสิ่งพิมพ์ 18 ดร. สุรวิทย์ นันทการัตน์ โครงการเสร็จสิ้น เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2555
2 การผลิตหมึกพิมพ์ระบบอิงค์เจ็ทจากวัสดุธรรมชาติ เพื่อผลิตภัณฑ์อาหาร 56 ดร. สุรวิทย์ นันทการัตน์ โครงการเสร็จสิ้น เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2558
3 การผลิตผงสีจากวัสดุธรรมชาติ เพื่อผลิตภัณฑ์อาหาร 81 ดร. สุรวิทย์ นันทการัตน์ โครงการเสร็จสิ้น เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2559
4 การพัฒนาแผ่นแป้งจากข้าวเจ้าและมันสาปะหลังที่เติมผงเปลือกกล้วยน้าว้าเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาผักกูด 9 ดร. สุรวิทย์ นันทการัตน์ ตีพิมพ์แล้ว เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2560
5 ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์ต้านแบคทีเรียจากสารสกัดหยาบเล็บมือนาง 14 ดร. สุรวิทย์ นันทการัตน์ โครงการเสร็จสิ้น เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2561
6 การพัฒนาเฟอร์นิเจอร์ต้นแบบเพื่อการพาณิชย์ 9 ดร. สุรวิทย์ นันทการัตน์ ตีพิมพ์แล้ว เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2562