พิชามญชุ์ น้อยสุวรรณ

พิชามญชุ์ น้อยสุวรรณ
ดร. พิชามญชุ์ น้อยสุวรรณ

ข้อมูลส่วนตัว

Profile

ชื่อ - นามสกุล
ดร. พิชามญชุ์ น้อยสุวรรณ

อีเมล
phichamon.n@rmutk.ac.th

ประจำสาขา
ชีววิทยา

เกี่ยวกับตัวเรา
มีความเชี่ยวชาญในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับจุลินทรีย์ที่สร้างเอนไซม์เพื่อการผลิตน้ำตาลจากผนังเซลล์ของเซลล์รา จุลินทรีย์ที่สามารถย่อยสลายน้ำมันดิบ


ด้านวารสารวิชาการ ( Journal )


ด้านการประชุมวิชาการ ( Conference )


สิทธิบัตร ( Patent )โครงการวิจัย

ลำดับ ชื่อโครงการ ผู้เขียน สถานะ แหล่งทุน ปี