ประภาพร ร้อยพรมมา

ประภาพร ร้อยพรมมา
ประภาพร ร้อยพรมมา

ข้อมูลส่วนตัว

Profile

ชื่อ - นามสกุล
ประภาพร ร้อยพรมมา

อีเมล
prapaporn.r@mail.rmutk.ac.th

ประจำสาขา
เทคโนโลยีการพิมพ์

เกี่ยวกับตัวเรา
งานบริหาร 1. รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา (ฝ่ายฝึกอบรม) 2. ผู้จัดการคลีนิคเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 3. คณะกรรมการดำเนินงาน อว.ส่วนหน้าจังหวัดสุพรรณบุรี มทร.กรุงเทพ 4. กรรมการหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ ประสบการณ์ด้านปฏิบัติการ 1. วิทยากรฝ่ายฝึกอบรมและหัวหน้า โครงการ ๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัยเป็นโครงการตามแผนการฟื้นฟูเศรษฐกิจ และสังคมจากผลกระทบของไวรัสโควิด-19 ของกระทรวง การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 2. ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาเครื่องกะเทาะข้าวทูอินวัน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปุ๋ยหมักอินทรีย์ชีวภาพ พื้นที่จังหวัด สุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 3. ที่ปรึกษาโครงการต่อเนื่องตู้แช่และอบป้องกันเชื้อราและการแตกในเนื้อไม้ด้วยพลังงานสะอาด กลุ่มหัตถกรรมรากไม้ พื้นที่จังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 4. วิทยากรโครงการนำเสนอแผนธุรกิจของนักศึกษารุ่นใหม่ 5. ที่ปรึกษาด้านบรรจุภัณฑ์ ขนมเปี๊ยะเจ้พร 6. ที่ปรึกษา โครงการพัฒนาและยกระดับสินค้า OTOP ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม


ด้านวารสารวิชาการ ( Journal )


ด้านการประชุมวิชาการ ( Conference )


สิทธิบัตร ( Patent )โครงการวิจัย

ลำดับ ชื่อโครงการ ผู้เขียน สถานะ แหล่งทุน ปี
1 การพัฒนานวัตกรรมกาแฟสกัดเย็นเพื่อยกระดับเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเมืองรอง จังหวัดชุมพร 11 ประภาพร ร้อยพรมมา โครงการเสร็จสิ้น เงินจากแหล่งทุนอื่น ๆ 2562
2 การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตบรรจุภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้จากกล้วยหอมทองเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่สินค้าเกษตร 8 ประภาพร ร้อยพรมมา โครงการเสร็จสิ้น เงินงบประมาณแผ่นดิน 2564
3 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิตอลแพลตฟอร์มเพื่อเชื่อมโยงอุปสงค์และอุปทาน กาแฟโรบัสต้าสู่การยกระดับการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกาแฟในจังหวัดชุมพร 10 ประภาพร ร้อยพรมมา โครงการเสร็จสิ้น ( งบมุ่งเป้า )สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2564
4 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมสำหรับกาแฟคั่วโรบัสต้าเพื่อส่งเสริมการจัดจำหน่าย: กรณีศึกษากาแฟชุมพร 10 ประภาพร ร้อยพรมมา ตีพิมพ์แล้ว เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2563