วรพรรณ พรมศิลา

วรพรรณ พรมศิลา
ผศ.ดร. วรพรรณ พรมศิลา

ข้อมูลส่วนตัว

Profile

ชื่อ - นามสกุล
ผศ.ดร. วรพรรณ พรมศิลา

อีเมล
worapan.p@mail.rmutk.ac.th

ประจำสาขา
เคมี

เกี่ยวกับตัวเรา
-


ด้านวารสารวิชาการ ( Journal )


ด้านการประชุมวิชาการ ( Conference )


สิทธิบัตร ( Patent )โครงการวิจัย

ลำดับ ชื่อโครงการ ผู้เขียน สถานะ แหล่งทุน ปี
1 การศึกษาอิมพีแดนซ์สเปกโตรสโคปีเชิงเคมีไฟฟ้าของตัวตรวจวัด พอลิอะนิลีนสำหรับวัดการนำไฟฟ้าแบบไม่สัมผัส 34 ผศ.ดร. วรพรรณ พรมศิลา โครงการเสร็จสิ้น เงินงบประมาณแผ่นดิน 2556