ฤทัยรัตน์ สุทธิสุวรรณ

ฤทัยรัตน์ สุทธิสุวรรณ
ผศ.ดร. ฤทัยรัตน์ สุทธิสุวรรณ

ข้อมูลส่วนตัว

Profile

ชื่อ - นามสกุล
ผศ.ดร. ฤทัยรัตน์ สุทธิสุวรรณ

อีเมล
rutairat.s@rmutk.ac.th

ประจำสาขา
ชีววิทยา

เกี่ยวกับตัวเรา
-


ด้านวารสารวิชาการ ( Journal )


ด้านการประชุมวิชาการ ( Conference )


สิทธิบัตร ( Patent )โครงการวิจัย

ลำดับ ชื่อโครงการ ผู้เขียน สถานะ แหล่งทุน ปี
1 การหาสภาวะที่เหมาะสมของการผลิตไกลซีนบีเทนภายใต้สภาวะความเค็มโดยไซยาโนแบคทีเรียมชนิดเซลล์เดี่ยว Synechococcus sp. 8 ผศ.ดร. ฤทัยรัตน์ สุทธิสุวรรณ ตีพิมพ์แล้ว เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2563
2 การประยุกต์ใช้เพปไทด์สังเคราะห์เพื่อยับยั้งการสังเคราะห์เม็ดสีเมลานิน 12 ผศ.ดร. ฤทัยรัตน์ สุทธิสุวรรณ โครงการเสร็จสิ้น เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2565