นงค์นุช กลิ่นพิกุล

นงค์นุช กลิ่นพิกุล
นงค์นุช กลิ่นพิกุล

ข้อมูลส่วนตัว

Profile

ชื่อ - นามสกุล
นงค์นุช กลิ่นพิกุล

อีเมล
nongnuch.k@mail.rmutk.ac.th

ประจำสาขา
ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

เบอร์โทรศํพท์
-

เกี่ยวกับตัวเรา
-


ด้านวารสารวิชาการ ( Journal )


ด้านการประชุมวิชาการ ( Conference )

 • Factors Affecting Low Back Pain During Breastfeeding of Thai Women ปีที่ 2010 ฉบับที่ 4
  ชื่อการประชุม : Engineering and Technology
  ผู้จัด : Engineering and Technology
  วันที่ : Jul 25, 2560 ถึง Jul 25, 2560
  13
 • The Influence of Chair Design on Low ปีที่ 2012 ฉบับที่ -
  ชื่อการประชุม : International Conference on Mechanical, Industrial, and Manufacturing Technologies
  ผู้จัด : International Conference on Mechanical, Industrial, and Manufacturing Technologies
  วันที่ : Jul 25, 2560 ถึง Jul 25, 2560
  14

สิทธิบัตร ( Patent )

 • กระเป๋าเอนกประสงค์สำหรับใส่ผลงานออกแบบ
  เลขที่ : 000
  ประเภท :สิทธิบัตรการประดิษฐ์
  ระดับ :ระดับชาติ
  วันที่ออก : Jun 6, 2560 29
 • อุปกรณ์ช่วยจับขวดน้ำ
  เลขที่ : 000
  ประเภท :สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
  ระดับ :ระดับชาติ
  วันที่ออก : Jul 26, 2560 31


โครงการวิจัย

ลำดับ ชื่อโครงการ ผู้เขียน สถานะ แหล่งทุน ปี
1 การศึกษาแผ่นใยไม้อัดจากเศษขี้เลื่อยโดยใช้ผลผลิตจากครั่งเป็นตัวประสาน 18 นงค์นุช กลิ่นพิกุล โครงการเสร็จสิ้น เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2557
2 การพัฒนากระดาษเหนียวแบบฟอกขาวประเภทผิวกล่องจากใบสับปะรดที่เหมาะสมต่อการพิมพ์บรรจุภัณฑ์ 27 นงค์นุช กลิ่นพิกุล โครงการเสร็จสิ้น เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2558
3 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สปาจากนํ้ามันมะพร้าว 27 นงค์นุช กลิ่นพิกุล โครงการเสร็จสิ้น เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2560
\