จินตนา ช่างถม

จินตนา ช่างถม
จินตนา ช่างถม

ข้อมูลส่วนตัว

Profile

ชื่อ - นามสกุล
จินตนา ช่างถม

อีเมล
jintana.c@rmutk.ac.th

ประจำสาขา
-

เกี่ยวกับตัวเรา
-


ด้านวารสารวิชาการ ( Journal )


ด้านการประชุมวิชาการ ( Conference )


สิทธิบัตร ( Patent )โครงการวิจัย

ลำดับ ชื่อโครงการ ผู้เขียน สถานะ แหล่งทุน ปี