พุดกรอง พันธุ์อุโมงค์

พุดกรอง พันธุ์อุโมงค์
ดร. พุดกรอง พันธุ์อุโมงค์

ข้อมูลส่วนตัว

Profile

ชื่อ - นามสกุล
ดร. พุดกรอง พันธุ์อุโมงค์

อีเมล
putkrong.p@rmutk.ac.th

ประจำสาขา
เทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยของอาหาร

เบอร์โทรศํพท์
-

เกี่ยวกับตัวเรา
-


ด้านวารสารวิชาการ ( Journal )


ด้านการประชุมวิชาการ ( Conference )


สิทธิบัตร ( Patent )โครงการวิจัย

ลำดับ ชื่อโครงการ ผู้เขียน สถานะ แหล่งทุน ปี
\