ผิวพรรณ ประจันทร์ศรี

ผิวพรรณ ประจันทร์ศรี
ผิวพรรณ ประจันทร์ศรี

ข้อมูลส่วนตัว

Profile

ชื่อ - นามสกุล
ผิวพรรณ ประจันทร์ศรี

อีเมล
piewpan.p@rmutk.ac.th

ประจำสาขา
ฟิสิกส์

เบอร์โทรศํพท์
-

เกี่ยวกับตัวเรา
-


ด้านวารสารวิชาการ ( Journal )


ด้านการประชุมวิชาการ ( Conference )

  • Electrical Properties of (1-x)BCZT-xBZT Lead-Free Ceramics ปีที่ 2013 ฉบับที่ -
    ชื่อการประชุม : Joint UFFC, EFTF and PFM Symposium (IEEE proceeding)
    ผู้จัด : Joint UFFC, EFTF and PFM Symposium (IEEE proceeding)
    วันที่ : Jul 21, 2556 ถึง Jul 25, 2556
    20

สิทธิบัตร ( Patent )โครงการวิจัย

ลำดับ ชื่อโครงการ ผู้เขียน สถานะ แหล่งทุน ปี
1 การพัฒนาเซรามิกกลุ่มไร้สารตะกั่วด้วยวิธีการใช้เมล็ดเหนี่ยวนำสำหรับประยุกต์ใช้งานตัว ตรวจจับไพอิโซอิเล็กทริก 30 ผิวพรรณ ประจันทร์ศรี โครงการเสร็จสิ้น เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2560
2 Electrical and energy storage properties of BNKT-BT lead-free ceramics 18 ผิวพรรณ ประจันทร์ศรี อยู่ในระหว่างการดำเนินการ เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2564
3 Improvement in the electrical properties of lead-free BNT based ceramics induced by heterogeneous and homogeneous seeds for piezoelectric applications. 11 ผิวพรรณ ประจันทร์ศรี โครงการเสร็จสิ้น สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 2561
\