ครรชิต กำลังกล้า

ครรชิต กำลังกล้า
ผศ.ดร. ครรชิต กำลังกล้า

ข้อมูลส่วนตัว

Profile

ชื่อ - นามสกุล
ผศ.ดร. ครรชิต กำลังกล้า

อีเมล
t_kanchit@hotmail.com

ประจำสาขา
ฟิสิกส์

เบอร์โทรศํพท์
0846515214

เกี่ยวกับตัวเรา
ฟิสิกส์ นาโนเทคโนโลยี ฟิล์มบาง วัสดุศาสตร์


ด้านวารสารวิชาการ ( Journal )


ด้านการประชุมวิชาการ ( Conference )


สิทธิบัตร ( Patent )โครงการวิจัย

ลำดับ ชื่อโครงการ ผู้เขียน สถานะ แหล่งทุน ปี
1 Thermoelectric cells from conducting polymer composite 6 ผศ.ดร. ครรชิต กำลังกล้า โครงการเสร็จสิ้น เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2558
2 การพัฒนานำเส้นใยแก้วนำแสงมาวัดความเข้มข้นของน้ำยางพาราสด 6 ผศ.ดร. ครรชิต กำลังกล้า อยู่ในระหว่างการดำเนินการ ( งบแผ่นดิน ) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2559
\