อุดมเดช ภักดี

อุดมเดช ภักดี
ดร. อุดมเดช ภักดี

ข้อมูลส่วนตัว

Profile

ชื่อ - นามสกุล
ดร. อุดมเดช ภักดี

อีเมล
udomdej.p@mail.rmutk.ac.th

ประจำสาขา
ฟิสิกส์

เบอร์โทรศํพท์
-

เกี่ยวกับตัวเรา
สาขาที่เชี่ยวชาญ/สาขาที่สนใจ: Nanoscience & Nanotechnology, Carbon Nanotubes, Sputtering Technique, Chemical Vapor Deposition Technique/ Printable Thin Film Electrode, Inkjet-printed Gas Sensors


ด้านวารสารวิชาการ ( Journal )


ด้านการประชุมวิชาการ ( Conference )

  • Reductive Heat Treatment of Austenitic Stainless Steel Substrate for Growth of Hybrid Carbon Nanostructures ปีที่ 2015 ฉบับที่ -
    ชื่อการประชุม : 2015 International Conference on Science and Technology (TICST)
    ผู้จัด : 2015 International Conference on Science and Technology (TICST)
    วันที่ : Nov 4, 2558 ถึง Nov 6, 2558
    4

สิทธิบัตร ( Patent )โครงการวิจัย

ลำดับ ชื่อโครงการ ผู้เขียน สถานะ แหล่งทุน ปี
1 การสังเคราะห์ท่อนาโนคาร์บอนบนตัวเร่งปฏิกิริยาโดยวิธีการตกสะสมไอเชิงเคมี ด้วยความร้อน 2 ดร. อุดมเดช ภักดี ตีพิมพ์แล้ว เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2557
\