อาทิตยา มีหนองหว้า

อาทิตยา มีหนองหว้า
ดร. อาทิตยา มีหนองหว้า

ข้อมูลส่วนตัว

Profile

ชื่อ - นามสกุล
ดร. อาทิตยา มีหนองหว้า

อีเมล
atittaya.m@rmutk.ac.th

ประจำสาขา
เคมี

เบอร์โทรศํพท์
-

เกี่ยวกับตัวเรา
Research field: Bioinorganic Chemistry


ด้านวารสารวิชาการ ( Journal )


ด้านการประชุมวิชาการ ( Conference )

  • Development of Spectrophotometric Method for Determination of Amlodipine by Picric Acid ปีที่ 1 ฉบับที่ -
    ชื่อการประชุม : International Conference on Creative Technology Cretech 2017
    ผู้จัด : International Conference on Creative Technology Cretech 2017
    วันที่ : Jul 19, 2560 ถึง Jul 21, 2560
    5

สิทธิบัตร ( Patent )โครงการวิจัย

ลำดับ ชื่อโครงการ ผู้เขียน สถานะ แหล่งทุน ปี
1 Syntheses, characterization and biological studies of copper(II) complexes of guanidine derivatives containing ciprofloxacin ligand 9 ดร. อาทิตยา มีหนองหว้า โครงการเสร็จสิ้น เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2560
\