ประเสริฐ เผ่าชู

ประเสริฐ เผ่าชู
ผศ.ดร. ประเสริฐ เผ่าชู

ข้อมูลส่วนตัว

Profile

ชื่อ - นามสกุล
ผศ.ดร. ประเสริฐ เผ่าชู

อีเมล
prasert.p@rmutk.ac.th

ประจำสาขา
คณิตศาสตร์

เบอร์โทรศํพท์
-

เกี่ยวกับตัวเรา
คณิตศาสตร์


ด้านวารสารวิชาการ ( Journal )


ด้านการประชุมวิชาการ ( Conference )


สิทธิบัตร ( Patent )โครงการวิจัย

ลำดับ ชื่อโครงการ ผู้เขียน สถานะ แหล่งทุน ปี
\