ประเสริฐ เผ่าชู

ประเสริฐ เผ่าชู
ผศ.ดร. ประเสริฐ เผ่าชู

ข้อมูลส่วนตัว

Profile

ชื่อ - นามสกุล
ผศ.ดร. ประเสริฐ เผ่าชู

อีเมล
prasert.p@rmutk.ac.th

ประจำสาขา
คณิตศาสตร์

เบอร์โทรศํพท์
-

เกี่ยวกับตัวเรา
คณิตศาสตร์


ด้านวารสารวิชาการ ( Journal )


ด้านการประชุมวิชาการ ( Conference )

  • A numerical solution of fractional Black-Scholes equation ปีที่ 3 ฉบับที่ -
    ชื่อการประชุม : International Conference on Applied Statistics 2015 (ICAS 2015)
    ผู้จัด : International Conference on Applied Statistics 2015 (ICAS 2015)
    วันที่ : Aug 4, 2560 ถึง Aug 4, 2560
    7

สิทธิบัตร ( Patent )โครงการวิจัย

ลำดับ ชื่อโครงการ ผู้เขียน สถานะ แหล่งทุน ปี
\