อ้อมใจ บุษบง

อ้อมใจ บุษบง
อ้อมใจ บุษบง

ข้อมูลส่วนตัว

Profile

ชื่อ - นามสกุล
อ้อมใจ บุษบง

อีเมล
ormchai.b@rmutk.ac.th

ประจำสาขา
เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง

เบอร์โทรศํพท์
-

เกี่ยวกับตัวเรา
---// ผู้ช่วยนักวิจัย //--- ---// ดูแลงานผลิตโปรดักชั่น (Video Producer and Editor) //--- ---// Creative&Producer //---


ด้านวารสารวิชาการ ( Journal )


ด้านการประชุมวิชาการ ( Conference )


สิทธิบัตร ( Patent )โครงการวิจัย

ลำดับ ชื่อโครงการ ผู้เขียน สถานะ แหล่งทุน ปี
\