อ้อมใจ บุษบง

อ้อมใจ บุษบง
อ้อมใจ บุษบง

ข้อมูลส่วนตัว

Profile

ชื่อ - นามสกุล
อ้อมใจ บุษบง

อีเมล
ormchai.b@rmutk.ac.th

ประจำสาขา
เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง

เบอร์โทรศํพท์
0638235441

เกี่ยวกับตัวเรา
---// ผู้ช่วยนักวิจัย //--- โครงการพัฒนาและแก้ไขความเหลื่อมล้ำในสังคมในกรุงเทพมหานคร จัดโดย National Institute on Drug Abuse (NIDA) กรุงเทพมหานคร และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ---// ดูแลงานผลิตโปรดักชั่น (Video Producer and Editor) //--- ที่ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล * โครงการ "วิถีแห่งการสร้างเสริมสุขภาพ ถึงเวลาบูรณาการ" Health Promotion and Modes of Integration * โครงการ "การประชุมแบ่งปันประสบการณ์ และเชื่อมโยงพลังการเรียนรู้" สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) * โครงการเสริมสร้างศักยภาพสู่การเรียนรู้วิชาชีพทันตแพทย์ ---// Creative&Producer //--- ที่ บริษัท ทีเคโอ โปรดักชั่น (TKO-Production) คิดScript ตัอต่อเสียงทำการตลาด และการควบคุมการผลิตสปอตวิทยุ ------------------------------------------


ด้านวารสารวิชาการ ( Journal )


ด้านการประชุมวิชาการ ( Conference )


สิทธิบัตร ( Patent )โครงการวิจัย

ลำดับ ชื่อโครงการ ผู้เขียน สถานะ แหล่งทุน ปี
\