วิไลลักษณ์ ชูช่วย

วิไลลักษณ์ ชูช่วย
ดร. วิไลลักษณ์ ชูช่วย

ข้อมูลส่วนตัว

Profile

ชื่อ - นามสกุล
ดร. วิไลลักษณ์ ชูช่วย

อีเมล
wilailak.c@rmutk.ac.th

ประจำสาขา
เทคโนโลยีเครื่องเรือนและการออกแบบ

เบอร์โทรศํพท์
-

เกี่ยวกับตัวเรา
ออกแบบอุตสาหกรรม


ด้านวารสารวิชาการ ( Journal )


ด้านการประชุมวิชาการ ( Conference )


สิทธิบัตร ( Patent )โครงการวิจัย

ลำดับ ชื่อโครงการ ผู้เขียน สถานะ แหล่งทุน ปี
\