กิติศาสตร์ กระบวน

กิติศาสตร์ กระบวน
ดร. กิติศาสตร์ กระบวน

ข้อมูลส่วนตัว

Profile

ชื่อ - นามสกุล
ดร. กิติศาสตร์ กระบวน

อีเมล
kitisart.k@rmutk.ac.th

ประจำสาขา
เทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยของอาหาร

เบอร์โทรศํพท์
0639515194

เกี่ยวกับตัวเรา
Antioxidant activities of Monascus pigment Modified batch fermentation of Monascus to enhance Monascus pigments and antioxidant activities Optimization of Monascus pigments using CCD and RSM


ด้านวารสารวิชาการ ( Journal )


ด้านการประชุมวิชาการ ( Conference )


สิทธิบัตร ( Patent )โครงการวิจัย

ลำดับ ชื่อโครงการ ผู้เขียน สถานะ แหล่งทุน ปี
\