กิติศาสตร์ กระบวน

กิติศาสตร์ กระบวน
ผศ.ดร. กิติศาสตร์ กระบวน

ข้อมูลส่วนตัว

Profile

ชื่อ - นามสกุล
ผศ.ดร. กิติศาสตร์ กระบวน

อีเมล
kitisart.k@rmutk.ac.th

ประจำสาขา
เทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยของอาหาร

เบอร์โทรศํพท์
-

เกี่ยวกับตัวเรา
Modified batch fermentation of Monascus Optimization of Monascus pigments using CCD and RSM Multivariate analysis for the study on the correlation between variables using principal component analysis (PCA), hierarchical clustering analysis (HCA), and pathway analysis


ด้านวารสารวิชาการ ( Journal )


ด้านการประชุมวิชาการ ( Conference )


สิทธิบัตร ( Patent )โครงการวิจัย

ลำดับ ชื่อโครงการ ผู้เขียน สถานะ แหล่งทุน ปี
\