พัชณี ศรีคำสุข

พัชณี ศรีคำสุข
ผศ. พัชณี ศรีคำสุข

ข้อมูลส่วนตัว

Profile

ชื่อ - นามสกุล
ผศ. พัชณี ศรีคำสุข

อีเมล
phatchani.s@rmutk.ac.th

ประจำสาขา
ชีววิทยา

เบอร์โทรศํพท์
-

เกี่ยวกับตัวเรา
Research interests: - Eco-toxicology, soil & water contaminated - Phytoremediation technique - Plant anatomy and taxonomy


ด้านวารสารวิชาการ ( Journal )


ด้านการประชุมวิชาการ ( Conference )


สิทธิบัตร ( Patent )โครงการวิจัย

ลำดับ ชื่อโครงการ ผู้เขียน สถานะ แหล่งทุน ปี
1 สัณฐานวิทยาเรณูของพืชวงศ์จิก (Lecythidaceae) ในประเทศไทย 3 ผศ. พัชณี ศรีคำสุข โครงการเสร็จสิ้น ( งบแผ่นดิน ) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2551
2 กายวิภาคศาสตร์ใบของพืชวงศ์จิก (Lecythidaceae) ในประเทศไทย 6 ผศ. พัชณี ศรีคำสุข ตีพิมพ์แล้ว เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2551
\