พัชณี ศรีคำสุข

พัชณี ศรีคำสุข
ผศ.ดร. พัชณี ศรีคำสุข

ข้อมูลส่วนตัว

Profile

ชื่อ - นามสกุล
ผศ.ดร. พัชณี ศรีคำสุข

อีเมล
phatchani.s@rmutk.ac.th

ประจำสาขา
ชีววิทยา

เบอร์โทรศํพท์
-

เกี่ยวกับตัวเรา
Research interests: - Eco-toxicology, contaminated soil & water - Phytoremediation technique - Plant anatomy & taxonomy - Salinity - Manufacturing and Environment - Environmental Sustainability


ด้านวารสารวิชาการ ( Journal )


ด้านการประชุมวิชาการ ( Conference )


สิทธิบัตร ( Patent )โครงการวิจัย

ลำดับ ชื่อโครงการ ผู้เขียน สถานะ แหล่งทุน ปี
1 สัณฐานวิทยาเรณูของพืชวงศ์จิก (Lecythidaceae) ในประเทศไทย 15 ผศ.ดร. พัชณี ศรีคำสุข โครงการเสร็จสิ้น ( งบแผ่นดิน ) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2551
2 กายวิภาคศาสตร์ใบของพืชวงศ์จิก (Lecythidaceae) ในประเทศไทย 35 ผศ.ดร. พัชณี ศรีคำสุข ตีพิมพ์แล้ว เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2551
\