ประกาศข่าว


Aug 17, 2560

นิทรรศการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์

ประกาศข่าวโดย ครรชิต กำลังกล้า

การบรรยายเรื่อง “แนวโน้มงานวิจัยของภาคอุตสาหกรรมในอนาคต”วิทยากรโดย คุณคงศักดิ์ ดอกบัว แข่งขันการประกวดโครงงานวิจัย โครงร่างวิจัย นวัตกรรรมวิจัย และวิจัยสหกิจศึกษา ของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชิงเงินรางวัลกว่า 250,000 บาท ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2560

อ่านเพิ่มเติม

Aug 17, 2560

โครงการประกวดโครงงาน (Project) และโครงงานสหกิจศึกษา

ประกาศข่าวโดย ครรชิต กำลังกล้า

การแข่งขันประกวดโครงร่างงานวิจัย โครงงานวิจัย และโครงงานสหกิจศึกษาที่เสนอโดยนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชิงเงินรางวัลกว่า 150,000 บาท ระหว่างวันที่ 24-28 เมษายน 2560

อ่านเพิ่มเติม

Aug 17, 2560

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการบูรณาการงานวิจัยข้ามศาสตร์และการนำเสนอผลงานวิจัย

ประกาศข่าวโดย ครรชิต กำลังกล้า

การบรรยายพิเศษเรื่อง “นวัตกรรมจากงานวิจัยเชิงบูรณาการสู่การพัฒนายั่งยืน” โดย ผศ.ดร.สุจิณณา กรรณสูต -กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ:การพัฒนาโครงร่างงานวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ในวันที่ 2ึ7 มิถุนายน 2560

อ่านเพิ่มเติม

\