รายละเอียดข่าว


Posted on Aug 17, 2560โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการบูรณาการงานวิจัยข้ามศาสตร์และการนำเสนอผลงานวิจัย

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงได้จัดโครงการ “บูรณาการวิจัยข้ามศาสตร์และการนำเสนอผลงานวิจัย” ขึ้น เพื่อชวยให้อาจารย์ และนักศึกษา มีความรูที่กวางขวางและสามารถประยุกตใชสหสาขาวิชาตางๆเขาดวยกันอยางกลมกลืน นอกจากนี้เปนการสรางเครือขายระหวางอาจารย์และนักศึกษาที่สามารถแลกเปลี่ยนความรูระหวางกันเพื่อประโยชนในทางวิชาการอีกดวย อันจะเกิดประโยชน์สำหรับอาจารย์ และนักศึกษาในการทำงานและการเรียนการสอนต่อไปในอนาคต

รูปภาพกิจกรรมโครงการ