รายละเอียดข่าว


Posted on Jun 27, 2566โครงการ "การถ่ายทอดเทคโนโลยีพลังงานสะอาดและเศรษฐกิจหมุนเวียนชีวภาพ ในพื้นที่วนเกษตรบางกะเจ้าอย่างยั่งยืน” (ครั้งที่ 1)

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2566 เวลา 07.00-17.00 น. ณ พื้นที่โครงการวิจัยวนเกษตรบางกะเจ้า หมู่ 3 ต.บางกะเจ้า อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ นำทีมโดย ผศ. ดร.พัชณี ศรีคำสุข หัวหน้าโครงการวิจัย และคณะทีมผู้ร่วมวิจัย ซึ่งประกอบด้วย ผศ. ดร.ผิวพรรณ ประจันทร์ศรี ดร.พิชามญชุ์ น้อยสุวรรณ ดร.ดิเรก บุญธรรม ดร.ยุทธนา แก้วคำแจ้ง และอาจารย์บุญช่วย เจริญผล ได้ดำเนินกิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน ภายใต้ชื่อโครงการวิจัย “การถ่ายทอดเทคโนโลยีพลังงานสะอาดและเศรษฐกิจหมุนเวียนชีวภาพ ในพื้นที่วนเกษตรบางกะเจ้าอย่างยั่งยืน” (ครั้งที่ 1) ในการนี้ทางคณะผู้ดำเนินโครงการฯ ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยอธิการบดี รศ.ดร.วิชาญ ช่วยพันธ์ เป็นประธานในการเปิดงานโครงการในครั้งนี้ด้วย ซึ่งโครงการวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยและนวัตกรรมการจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์ จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวน 70 คน ซึ่งเป็นเกษตรกรชาวสวน และบุคคลทั่วไปในพื้นที่