รายละเอียดข่าว


Posted on Jun 27, 2566โครงการวิจัย “การถ่ายทอดเทคโนโลยีพลังงานสะอาดและเศรษฐกิจหมุนเวียนชีวภาพ ในพื้นที่วนเกษตรบางกะเจ้าอย่างยั่งยืน” (ครั้งที่ 2)

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2566 เวลา 07.00-17.00 น. ณ โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ (ใหญ่-ตาอิน) หมู่ 4 ต.บางกะเจ้า อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ นำทีมโดย ผศ. ดร.พัชณี ศรีคำสุข หัวหน้าโครงการวิจัย และคณะทีมผู้ร่วมวิจัย ซึ่งประกอบด้วย อาจารย์บุญช่วย เจริญผล ดร.ยุทธนา แก้วคำแจ้ง ผศ. ดร.ผิวพรรณ ประจันทร์ศรี ดร.พิชามญชุ์ น้อยสุวรรณ และดร.ดิเรก บุญธรรม ได้ดำเนินกิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน ภายใต้ชื่อโครงการวิจัย “การถ่ายทอดเทคโนโลยีพลังงานสะอาดและเศรษฐกิจหมุนเวียนชีวภาพ ในพื้นที่วนเกษตรบางกะเจ้าอย่างยั่งยืน” (ครั้งที่ 2) ซึ่งโครงการวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยและนวัตกรรมการจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์ จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีนักศึกษาจากหลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพเพื่ออุตสาหกรรมเกษตรและสิ่งแวดล้อม ชั้นปีที่ 2 จำนวน 3 คน ได้ร่วมเป็นพี่เลี้ยงในการจัดกิจกรรม โดยแบ่งเป็นฐานกิจกรรม 3 ฐาน และมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น จำนวน 78 คน