รายละเอียดข่าว


Posted on Jun 13, 2566โครงการพัฒนาการเรียนรู้รูปแบบสะเต็มศึกษาสำหรับผู้เรียนที่มีความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2566 คณาจารย์สาขาวิชาฟิสิกส์ และหลักสูตรเทคโนโลยีพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม ได้จัดโครงการบริการวิชาการ “พัฒนาการเรียนรู้รูปแบบสะเต็มศึกษาสำหรับผู้เรียนที่มีความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์” ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 52 คน ณ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร โดยใช้กิจกรรม “การประยุกต์ใช้สมาร์ตโฟนร่วมกับสัญญาณบลูทูทเพื่อออกแบบและสร้างรถหุ่นยนต์”นักเรียนที่ผ่านการอบรม สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดเพื่อเพิ่มทักษะการใช้เครื่องมือทางไฟฟ้า การออกแบบ ศิลปะ และเทคโนโลยี อีกทั้งยังสามารถพัฒนาแนวคิดจากการทำสิ่งประดิษฐ์นำไปเชื่อมโยงในชีวิตประจำวันได้